ZIOŁOLEK ALATION+ MED PŁYN DO HIGIENICZNEJ DEZYNFEKCJI SKÓRY RĄK 100ML

4,00

ALATION med. Płyn do higienicznej dezynfekcji skóry rąk przeznaczony jest do dezynfekcji rąk w warunkach przemysłowych, domowych oraz w obszarze spożywczym. Doskonale sprawdza się w sklepach, restauracjach, barach, stołówkach, salonach fryzjerskich, salonach kosmetycznych, gabinetach masażu itp. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie ze względów higienicznych wymagana jest częsta dezynfekcja rąk. Zawarta w nim gliceryna działa nawilżająco, zapobiegając nadmiernemu wysuszaniu skóry. Produkt płynny na bazie alkoholu. Pojemność: 100 ml Stosowanie: Pobrać około 2 ml produktu, następnie wcierać w ręce przez około 30 sekund. Pozostawić ręce do wyschnięcia. Nie wycierać rąk. Nie spłukiwać wodą. Substancje czynne: Etanol 62,39 g / 100 g ZWROTY H: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. ZWROTY P: Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia – palenie wzbronione. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Przechowywanie: Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym, z ograniczeniem bezpośredniego działania promieni słonecznych. Przechowywać z dala od źródeł ciepła lub zapłonu. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach. Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte. Postępowanie z odpadami produktu: Produkt należy niszczyć przez spalanie. W przypadku rozlania natychmiast przysypać ciecz materiałem chłonnym, zebrać do pojemnika i traktować jako materiał niebezpieczny. Nie wolno składować razem z odpadami komunalnymi, nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. Składować w oryginalnych pojemnikach. PIERWSZA POMOC: Uwagi ogólne: Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować zalecane środki ostrożności zamieszczone na etykiecie. W kontakcie ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę przemyć dokładnie wodą z neutralnym mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skonsultować się z lekarzem. W kontakcie z oczami: Wyjąć szkła kontaktowe. Wypłukać obficie dużą ilością wody, przez co najmniej 15 min. Chronić niepodrażnione oko. Skonsultować się z lekarzem. W przypadku spożycia: Wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Natychmiast wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. Po narażeniu drogą oddechową: Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W razie problemów z oddychaniem zastosować mechaniczne sztuczne oddychanie lub podać tlen. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem. BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE UBOCZNE SKUTKI STOSOWANIA: Oczy: Ciecz lub pary powodują podrażnienie oczu. Skóra: Może powodować lekkie podrażnienie w przypadku przedłużonego lub powtórnego działania. Połknięcie: Połknięcie może mieć następujące skutki: depresja centralnego układu nerwowego, nudności lub wymioty, objawy podobne do zatrucia alkoholowego. Wdychanie: Wdychanie par o dużym stężeniu może powodować przejściowe podrażnienie dróg oddechowych, bóle głowy, nudności. Ryzyko biologiczne: Brak udowodnionego działania ekotoksycznego. Działa drażniąco na oczy. Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: Puste opakowania mogą zawierać pozostałości produktu. Nie wolno ich ciąć, przebijać oraz trzymać w pobliżu ognia. Puste opakowania należy wypłukać pod bieżącą wodą, a następnie przekazać do recyklingu jako odpad komunalny. Opakowania jednorazowe przekazać do utylizacji. Numer pozwolenia: 1340/TP/2020

Opis

ZIOŁOLEK ALATION+ MED PŁYN DO HIGIENICZNEJ DEZYNFEKCJI SKÓRY RĄK 100ML

Ziololek

ALATION med. Płyn do higienicznej dezynfekcji skóry rąk przeznaczony jest do dezynfekcji rąk w warunkach przemysłowych, domowych oraz w obszarze spożywczym. Doskonale sprawdza się w sklepach, restauracjach, barach, stołówkach, salonach fryzjerskich, salonach kosmetycznych, gabinetach masażu itp. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie ze względów higienicznych wymagana jest częsta dezynfekcja rąk. Zawarta w nim gliceryna działa nawilżająco, zapobiegając nadmiernemu wysuszaniu skóry. Produkt płynny na bazie alkoholu. Pojemność: 100 ml Stosowanie: Pobrać około 2 ml produktu, następnie wcierać w ręce przez około 30 sekund. Pozostawić ręce do wyschnięcia. Nie wycierać rąk. Nie spłukiwać wodą. Substancje czynne: Etanol 62,39 g / 100 g ZWROTY H: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. ZWROTY P: Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia – palenie wzbronione. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Przechowywanie: Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym, z ograniczeniem bezpośredniego działania promieni słonecznych. Przechowywać z dala od źródeł ciepła lub zapłonu. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach. Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte. Postępowanie z odpadami produktu: Produkt należy niszczyć przez spalanie. W przypadku rozlania natychmiast przysypać ciecz materiałem chłonnym, zebrać do pojemnika i traktować jako materiał niebezpieczny. Nie wolno składować razem z odpadami komunalnymi, nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. Składować w oryginalnych pojemnikach. PIERWSZA POMOC: Uwagi ogólne: Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować zalecane środki ostrożności zamieszczone na etykiecie. W kontakcie ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę przemyć dokładnie wodą z neutralnym mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skonsultować się z lekarzem. W kontakcie z oczami: Wyjąć szkła kontaktowe. Wypłukać obficie dużą ilością wody, przez co najmniej 15 min. Chronić niepodrażnione oko. Skonsultować się z lekarzem. W przypadku spożycia: Wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Natychmiast wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. Po narażeniu drogą oddechową: Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W razie problemów z oddychaniem zastosować mechaniczne sztuczne oddychanie lub podać tlen. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem. BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE UBOCZNE SKUTKI STOSOWANIA: Oczy: Ciecz lub pary powodują podrażnienie oczu. Skóra: Może powodować lekkie podrażnienie w przypadku przedłużonego lub powtórnego działania. Połknięcie: Połknięcie może mieć następujące skutki: depresja centralnego układu nerwowego, nudności lub wymioty, objawy podobne do zatrucia alkoholowego. Wdychanie: Wdychanie par o dużym stężeniu może powodować przejściowe podrażnienie dróg oddechowych, bóle głowy, nudności. Ryzyko biologiczne: Brak udowodnionego działania ekotoksycznego. Działa drażniąco na oczy. Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: Puste opakowania mogą zawierać pozostałości produktu. Nie wolno ich ciąć, przebijać oraz trzymać w pobliżu ognia. Puste opakowania należy wypłukać pod bieżącą wodą, a następnie przekazać do recyklingu jako odpad komunalny. Opakowania jednorazowe przekazać do utylizacji. Numer pozwolenia: 1340/TP/2020

Ceneo

Zdrowie

Apteczki i materiały opatrunkowe

ZIOŁOLEK ALATION+ MED PŁYN DO HIGIENICZNEJ DEZYNFEKCJI SKÓRY RĄK 100ML

olej z drzewa herbacianego cena, żuravit junior, rapafin, berberys slim opinie, tonaxinum forte na noc, solpadeine narkotyk, wysoka ferrytyna nowotwór, leki na tarczycę

pocenie się stóp